„Нови акценти в нормативната база при употреба на препарати за растителна защита и торене“

На 27 октомври 2016 г. в гр. Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар организирана от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС (ТОО) - КЮСТЕНДИЛ), ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОДБХ) -  КЮСТЕНДИЛ И АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ (АРИБ)  На мероприятието присъстваха 64 земеделски стопани и собственици на агроаптеки в района.
На срещата бе представен мониторинг за Дрозофила Сузуки - Drosophila suzukii Matsumura  (Diptera: Drosophilidae) – нов карантинен вредител за страната. Инспекторите от ОДБХ бяха приготвили интересна презентация с цел да запознаят овощарите с новия неприятел и как да могат да го разпознаят. Представени бяха фотоси на повредени плодове, ларви и възрастни мухи, както и практически съвети за направа на уловки.
Нели Йорданова – Генерален директор на Асоциация растителнозащитна индустрия   България запозна присъстващите с Добри растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието. Обърнато бе внимание на възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти и за област Кюстендил и разяснена самата процедура.
Милена Коцева  - главен инспектор „Растителна защита“  към ОДБХ гр. Кюстендил представи акценти в нормативната база при търговията и употребата на продукти за растителна защита.
Илияна Иванова от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил представи  пред присъстващите възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020, като акцентът беше върху предстоящото отваряне на подмярка 4.1.2 и действията на стопаните кандидатствали по подмярка 6.3 в очакването на одобрението и подписването на договори  за подпомагане на малките стопанства.
Присъстващите проявиха голям интерес към темата на семинара, като задаваха уточняващи въпроси. На всички присъстващи бяха раздадени материали от АРИБ, листовка от ЦЛКР и БАБХ за Дрозофила Сузуки - Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), както и списък на одобрените за зимното пръскане препарати при различните овощни култури във връзка с предстоящия прием на документи от ДФЗ за Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период през 2016 г.

 

akcenti-1
akcenti-2
akcenti-3
akcenti-4