nsszНа 16 февруари 2024 година в землището на село Багренци ще се проведе информационно-обучителен семинар с демонстрация на тема: "Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване продуктовите прояви на дърветата".
ins po kustendilНачален час - 10.00 часа ; сборен пункт - пред кметството на село Багренци.
Организатори са НССЗ - Териториален офис и Институт по земеделие - Кюстендил.
Заповядайте.
Вижте подробна информация за семинара в Поканата.

pchela pita

 

На 25 януари 2024 година (четвъртък) от 18 .00 часа ще се проведе лектория на тема:"Пролетно развитие на пчелните семейства и подготовка за главната паша".

Заповядайте!

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата на организаторите - БПС "Пчела" - Кюстендил и ТО на НТС - Кюстендил.

inform 1На 14.12.2023 г. бе проведен онлайн семинар на тема "Ползи от сдружаването на земеделските стопани. Възможности за финансиране на признати групи и организации на производителите по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските района 2023 -2027 г.", организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил и Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели. В семинара се включиха 74 участника.

В първата част на семинара гост-лекторът г-жа Ивана Мурджева от Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели, запозна участниците с видовете сдружаване, организационните специфики и регистрационния процес при различните форми на сдружаване, законодателните изисквания и процедури при регистрацията им Подборно и задълбочено акцентира върху новите и стари предизвикателства пред сдружаването, а именно: ниската производителност; слаби позиции при договаряне с големите дистрибуторски вериги; затруднен достъп по пазарите; слаби възможности за инвестиции; затруднен достъп до фондове и банково кредитиране и застраховане; трудности при промотиране на продуктите, чрез комуникационни и маркетингови кампании и, че ключът тук е рекламата на региона, в който се намира сдружението, с неговите специфики и отличителни белези; насочи вниманието и към основните седем форми на сдружаване, където най-голям дял заемат Сдруженията с нестопанска цел.

 Г–жа Ивана Мурджева запозна участниците също с история на кооперативното движение и нуждата от реабилитиране на кооперациите в България. На въпрос от регистриран участник  дали има изискване към стопаните за сдружаване на база община, област или регион,  г-жа Мурджева отговори, че няма такова изискване, като изтъкна по-скоро недостатъците при избор от страна на земеделските стопаните за сдружаване извън даден регион.        

inform 2През втората част от семинара старши експерт Румяна Георгиева от ТОО – Кюстендил запозна участниците с възможности за финансиране на признати групи (ГП) и организации на производителите (ОП) по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските района 2023 -2027 г., като подробно представи интервенцията от Стратегическия план „Подкрепа на организации на производители или групи от производители“ и акцентира върху: потребността от интервенцията и нейната насоченост; цели на обединяването на земеделските стопани в ОП и ГП; критерии за оценяване на проектните предложения; в кои земеделски сектори членовете на ГП и ОП трябва да произвеждат своята продукция, за да бъдат подпомогнати по интервенцията, на какви допълнителни изисквания трябва да отговарят ОП и ГЗП и изискване към членовете на ГП  и ОП за участие в интервенцията, обхват на подпомагането на равнище бенефициер финансиране, възможностите за участие на  признати ОП  или ГП по други интервенции от СП.

  

nsz to knНа 14.12.2023 г. (четвъртък) от 10:30 часа, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – ТОО Кюстендил и Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели организират уебинар на тема: "Ползи от сдружаването на земеделските стопани. Възможности за финансиране на признати групи и организации на производителите по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските района 2023 -2027 г."

Приложено Ви изпращам покана и програма на събитието, в която ще откриете повече информация.

kampaniaНа 22 ноември 2023 година в сградата на НТС гр. Кюстендил се проведе информационна кампания „Призвание БиоЛОГИЧЕН“. Кампанията бе проведена под егидата на Министерството на земеделието и храните, съвместно с структурите си – Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие“. Целта на кампанията бе запознаване на заинтересованите лица с основните правила при биологичното производство и възможностите за подпомагане им по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.). Земеделските производители бяха информирани в детайли за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни. На участниците бе разяснено необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията. Присъстващите получиха и информация за възможностите за подкрепа, с конкретните ставки за подпомагане в сектора, като се представиха и добри практики от биопроизводството на други страни.
На поканата за информационната кампания се отзоваха 41 земеделски производители, които изслушаха с интерес експертите-лектори от НССЗ – ТОО Кюстендил.
През първата част експертите от НССЗ ТОО – Кюстендил запознаха присъстващите с: Основните принципи и цели на биологичното земеделие; Законодателство при прилагане на биологичното земеделие; Сертифициране на биологично производство; Начини за групово сертифициране съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, както и с източници за финансиране на биологичното производство, а именно: Екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни); Биологично растениевъдство и бологично пчеларство и Интервенции с приоритет за биологично производство.
През втората част на информационната кампания имаше дискусия между участниците, бяха зададени няколко въпроса относно биологичното земеделие, на които експертите от НССЗ ТОО – Кюстендил отговориха компетентно и задълбочено. Като дългогодишен биопроизводител в областта на овощарството, бе поканен Тодор Антов. Той сподели своите знания и опит, начин на организация в стопанството, така че бъдещите биопроизводители да бъдат удволетворени, във всеки един аспект от това, което правят.

kampania-1
kampania-2
kampania-3