programaСтартира включването в обучение по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027.

Териториалната организация на НТС - Кюстендил е доставчик на обучение следните ключови компетентности:

Цифрова компетентност - средно ниво на общи дигитални уменния и Цифрова компетентност - базово ниво.

Многоезикова компетентност - англииски и немски език.

Всеки желаещ да участва в обучението е необходимо да подаде заявление за включване в обучението.

Повече информация за всички желаещи да се включат в обученията по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 и НПВУ - Дома на техниката - Кюстендил, бул. "Македония" 2 - Ваня Стоилкова - 0878214167

programa r4 r 2ТО на НТС - Кюстендил има регистриран център за професионално обучение (ЦПО). Информация за него може да се получи от Регистър на центровете за професионално обучение - НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ( официална интернет страница).

ТО - НТС - Кюстендил е доставчик на обучение както  за придобиване на професионална квалификация (ПК) , така и за ключови компетентности (КК)

1234567
programa r4 r 4

 

Понастоящем ТО е доставчик на обучение следните ключови компетентности:

Цифрова компетентност - средно ниво на общи дигитални уменния и Цифрова компетентност - базово ниво.

Многоезикова компетентност  - англииски и немски език.

Повече информация за всички желаещи да се включат в обученията по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 и НПВУ - Дома на техниката - Кюстендил,  бул. "Македония" 2 - Ваня Стоилкова - 0878214167

kl komp

 

 

На 27 март .2024 г. в гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката, се проведе информационно обучителен семинар на тема „Нови аспекти в законодателството при употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ)”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Кюстендил. На мероприятието присъстваха 65 души – овощари, зеленчукопроизводители, зърнопроизводители, от областта и научни работници от Институт по земеделие – Кюстендил към ССА.
По време на първата част на събитието гл. инспектор Милена Коцева от ОДБХ – Кюстендил, запозна присъстващите на семинара с новостите в законодателството относно правилата и изискванията при употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ). Представена беше информация за необходимостта от преминаване на допълнителни обучения, знания, както и необходимостта от ползване на личните предпазни средства при тяхната употреба, ползването на разрешени препарати за съответната култура и вредител, обекти за търговия на ПРЗ, правилата за съхранение на ПРЗ, приготвянето на работния разтвор, обезвреждането на празни опаковки от ПРЗ, реда и условията за оповестяване на третирането с ПРЗ в ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности) и пр.
На стопаните бе представено и прилагането на ПРЗ със специализирана техника и оборудване съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника – проверката на наземната техника за техническа изправност, периодичността на проверките, центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ, извършващи проверките и необходимите документи за регистрация на оборудването за прилагане на ПРЗ. Присъстващите се запознаха с новостите в Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита в сила от 1 октомври 2023г. относно самоконтрола, който трябва да осъществяват земеделските стопани като изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци от пестициди преди прибиране на реколтата, и предоставянето на лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.
Проведе се и дискусия между участниците и лектора във връзка с отстоянията, които трябва да се спазват при пръскането с ПРЗ, до колко е важно земеделския стопанин да има договор с фирма, извършваща дейности с опасни отпадъци, задължително ли трябва да се взимат проби за остатъци от приложените върху културите пестициди, колко струва изследването на пробите и от всяка една култура в стопанството ли е необходимо да се взимат пробите и пр.
През втората част на семинара стопаните бяха информирани и за новостите при водене на дневници за проведени растителнозащитни мероприятия и торене.
В последната част на семинара Ивона Новакова - главен експерт от ТОО -Кюстендил на НССЗ запозна участниците с изискванията за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г. Аудиторията получи информация относно навременното изпълнение на производствената програма по мерките, подготовка на документи и начина и реда за подаване на заявка за второ плащане. Въпросите, които се зададоха бяха свързани с начина на придобиване на ДМА за нуждите на стопанството, свикването на комисия за констатиране на щети от диви животни по трайните насаждения, придобиването на професионални умения и компетентности и пр.

torove-1
torove-2
torove-3
torove-4

otzvuk 1На 16 февруари 2024 година в с. Багренци, общ. Кюстендил се проведе информационна среща – семинар с демонстрация на тема „Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктовите прояви на дърветата“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил и Институт по земеделие Кюстендил към Селскостопанска академия.

otzvukМероприятието се състоя в овощната градина на земеделски стопанин Валентин Иванков, където присъстваха 31 души – овощари от областта, пчелари, представители на ОДБХ – Кюстендил и научни работници от Институт по земеделие – Кюстендил към ССА.
Предоставяме Ви материал (отзвук) за проведената среща.

nsszНа 16 февруари 2024 година в землището на село Багренци ще се проведе информационно-обучителен семинар с демонстрация на тема: "Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване продуктовите прояви на дърветата".
ins po kustendilНачален час - 10.00 часа ; сборен пункт - пред кметството на село Багренци.
Организатори са НССЗ - Териториален офис и Институт по земеделие - Кюстендил.
Заповядайте.
Вижте подробна информация за семинара в Поканата.