Проект “Приобщаване чрез информираност: хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги”

Започна изпълнението на проект: Приобщаване чрез информираност: хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги” . Началото бе поставено на 28 октомври 2016 година в обучителния център на Регионална библиотека, намиращ се в сградата на ТО на НТС – Дом на Науката – Кюстендил.

Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори – читалищните библиотеки в Дупница и Кочериново. Продължителност : до 30 април 2017 г.

 

Главната цел - да затвърди мястото на обществените библиотеки като активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез информираност на хора в неравностойно положение.

На проведената пресконференция всички присъстващи баха запознати с главните цели, идеи и основните дейности по проект "Приобщаване чрез информираност. Хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги". Предстоят провеждането на различни изяви по следните дейности:

 

 

 

 

Умения за работа с компютър; Създаване на информационна грамотност; Повишаване на достъпа до информация за: Законодателство за хората в неравностойно положение; Здравни теми; Социални и здравни грижи и услуги; Комуникационни възможности чрез ИКТ – интернет, социални мрежи, развлекателни и полезни сайтове, електронна поща и др., ;Читателска грамотност – електронни каталози, пълнотекстови бази данни, заявки за книги онлайн.

 

 

 

 
biblioteka 01
biblioteka 02
biblioteka 03
biblioteka 04
biblioteka 05
biblioteka 06
biblioteka 07
biblioteka 08
biblioteka 09
biblioteka 10