Опазване на дивеча

През месец февруари 2016 година се проведе съвещание за обсъждане ЗЛОД и инструктаж за провеждане на пролетна таксация на дивеча.

Главен организатор е Регионална дирекция на горите (    РДГ ) - Кюстендил,, в сътрудничество с ТО на НТС.
Бяха дадени конкретни указания за провеждане на таксацията и обобщаване на резуктатите, в съответствие чл.46, ал4 от ЗЛОД.