Отзвук за семинар с демонстрация на тема „Добри практики в овощарството. Резитба на зелено при череши и вишни”

chereshi3На 27.09.2023 г. в с. Стенско, общ. Кюстендил се проведе информационна среща – семинар с демонстрация на тема „Добри практики в овощарството. Резитба на зелено при череши и вишни”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил и Институт по земеделие Кюстендил към Селскостопанска академия. На мероприятието присъстваха 30 души – овощари от областта, представители на ОДБХ – Кюстендил и научни работници от Институт по земеделие – Кюстендил към ССА
На събитието проф. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие – Кюстендил, запозна участниците с основните принципи на зелената резитба за плододаване при черешата и вишната. Професорът акцентира, че преди извършването на лятната резитба трябва да се вземе в предвид каква е короната на дървото – свободнорастяща, подобрена етажна или чашовидна. Важно при извършването на резитба е да се установи кой клон е водач. Трябва да се прецени и кои клони са излишни, като се премахват изцяло излишните такива, за да се осигури по-добро огряване на всички части на короната. По време на демонстрацията професорът демонстрира и основните методи на летните резитби в насажденията, като изложи и важни предпоставки за предприемане на резитбата – за оформяне на короната, за плододаване и санитарна (оздравителна) резитба.
Проведе се и дискусия между участниците и лектора във връзка с честотата на извършване на лятна резитба, за какъв период от време се възстановяват стари насаждения, както подходящи срокове за извършването на лятна резитба и пр.
През втората част на семинара Ивона Новакова - главен експерт от ТОО -Кюстендил на НССЗ запозна участниците с изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2, както и възможностите за подпомагане по интервенции за млади и малки стопани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. На стопаните бяха представени и условията по предстоящия прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проведе се дискусия с участниците относно допустимите инвестиции по процедурата.

rezitba 11