Отзвук за проведено информационно обучително събитие в Дом на техниката

otzvuk s 3На 24 октомври 2023 година в Дом на науката и техниката, град Кюстендил се проведе информационно-обучително събитие на тема „Предварителни условия в социалната сфера по Общата селскостопанска политика – трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил и Териториална дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил. На мероприятието присъстваха 31 души – земеделски стопани от областта, представители на ОДБХ – Кюстендил и научни работници от Институт по земеделие – Кюстендил към ССА.
По време на събитието гл. експерт – Ивона Новакова от ТОО – Кюстендил запозна участниците с изискванията на правните основания и нормативната уредба в ЕС и България – регламенти и директиви, закони и наредби, уреждащи предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост, здравословните и безопасни условия на труд.
Старши експерт Светослава Йорданова от ТОО – Кюстендил представи особеностите на трудовите правоотношения при краткотрайна селскостопанска работа – правната рамка, отнасяща се за трудовите правоотношения и еднодневните трудови договори между земеделския стопанин/ тютюнопроизводител и работника, спецификата и съдържанието на договорите и др.
otzvuk s 4Старши експерт Румяна Георгиева от ТОО – Кюстендил разясни на присъстващите изискванията относно осигуряването на безопасност и здраве при извършване на земеделски дейности, в т.ч. участниците, ангажирани с осигуряването им, основните задължения на работодателя съгласно Кодекса на труда, основни задължения съгласно ЗБУТ, провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа и пр.
Александра Стоянова, експерт от ТД Инспекция по труда – Кюстендил, представи практическите аспекти при заявяване на образци на еднодневни трудови договори в земеделието – форма на договора, документи за получаване на образци, заплащането и осигуровките на работниците и др. Експертът отговори на въпроси, зададени от участниците относно сключване на еднодневен трудов договор с член от семейството; начина на провеждане на инструктаж за безопасни условия на труд на работниците; спирането на правата за обезщетения за безработица и социално подпомагане на работници, сключващи еднодневен трудов договор; възможност за сключване на еднодневен договор за нает работник в животновъдни стопанства; възможност за сключване на два договора за 4-часов работен ден на едно лице за един ден, поради променящите се климатични условия и пр.

otzvuk-s-1
otzvuk-s-2
otzvuk-s-3
otzvuk-s-4
otzvuk-s-5