Структура

Териториалната организация  на НТС включва членове, жители на три  обшини – Кюстендил, Невестино и Трекляно от Кюстендилска област.

Териториалната организация на НТС – Кюстендил  е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот в региона ( инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието ).
 В състава и се включват членове, жители на три  обшини – Кюстендил, Невестино и Трекляно от Кюстендилска област.
 Дейността на организацията е : квалификационна ( курсове и обучения ),научно – техническа (организиране и провеждане на научно-технически конференции, семинари, кръгли маси, състезания и др. ), информационна ( разполага с техническа библиотека ),   експертно-консултанска (консултации, експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане (извършва се от висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати)
ТО на НТС – Кюстендил разполага със собствена 6 етажна сграда, с оборудвани зали и кабинети за провеждане на научно-технически мероприятия и обучения.
Към ТО на НТС – Кюстендил  е създаден и функционира Център за професионално обучение с основна дейност квалификационна и преквалификационна. Организират се и се провеждат курсове за профисионална квалификация по лицензирани професии и специалности, както и по ключови компетенции.
Историческите данни показват, че ТО на НТС – Кюстендил е естествен продължител на основаната през 1930 г. Група на техниците от водния синдикат. В продължение на времето са настъпвали редица организационни промени в съюза.
По настоящем ТО на НТС е доброволна творческа органиизация на инженери, техници, икономисти, селкостопански специалисти и научни работници, работници – изобретатели, рационализатори и новатори в производството.