Покана за участие в среща

П О К А Н А

за участие в среща на тема :

„Нови акценти в нормативната база при употреба на препарати за растителна защита и торене“

На 27 октомври 2016 г. (четвъртък), гр. Кюстендил

Място на провеждане:

гр. Кюстендил, ул. „Македония“ № 2, ет. 2,
голямата зала на Дом на науката и техниката

Организатори: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - КЮСТЕНДИЛ), ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ /ОДБХ/ - ГР. КЮСТЕНДИЛ , АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА

ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ (АРИБ) и ТО на НТС - Кщстендил