В помощ на картофопроизводителите

На 29.03.2017 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, БАБХ – ОДБХ Кюстендил, ССА – Опитна станция по картофите – Самоков и Асоциация растителнозащитна индустрия България. На мероприятието присъстваха 26 земеделски стопани – картофопроизводители и други заинтересовани от темата лица.

На събитието гл. ас. Виолетка Благоева от Опитна станция по картофите – Самоков, представи на земеделските стопани биологията и развитието на икономически важните за страната болести и неприятели по картофите, както и система от мерки за интегрираното им управление. Лекторът акцентира върху избора на правилен момент и методиката при извеждане на растителнозащитните мероприятия при картофите в зависимост от фенофазата на културата и степента на нападението от болести, и неприятели. Лекторът обърна внимание на важността от прилагането на предпазни и профилактични мерки за намаляване на риска от нападения на растенията.

Елза Кадийска гл. инспектор в отдела по Растителна защита към ОДБХ - Кюстендил представи на присъстващите фитосанитарния контрол при производството на картофи за семе и консумация. Лекторът запозна присъстващите с Мониторинговата програма за карантинни вредители, както и биологията, и разпространението им. Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.

Нели Йорданова – Генерален директор на Асоциация растителнозащитна индустрия България запозна присъстващите с добрите растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието, като обърна внимание на възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха на присъстващите възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., като акцентираха върху основните изменения в кампания за Директни плащания - 2017 г. Експертите също така обърнаха внимание и на възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по Схемата за държана помощ за компенсиране на разходите за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвените неприятели.

 

kartof-1
kartof-2
kartof-3
kartof-4
kartof-5
kartof-6
kartof-7