"Бъдещи перспективи"

 

На 23 февруари 2023 година в Дом на техниката - Кюстендил се проведе работна среща по Проект: BG16M1OP002-3.0006-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър "Бъдещи перспективи".
Организатор на срещата е Регионална дирекция по горите - Кюстендил.

pespektivi-1
pespektivi-2
pespektivi-3
pespektivi-4
pespektivi-5
pespektivi-6