Отзвук от информационна среща

На 24.02.2023 г. в Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил. Интересът към мероприятието беше голям. Присъстваха над 80 участника – земеделски стопани - предимно овощари и пчелари, както и представители на браншови организации и представители на държавни структури – ОДБХ, ОСЗ и ДФЗ от област Кюстендил.

 На събитието ст. експерт Румяна Георгиева от ТОО на НССЗ представи информация за  т.нар. „условност“, включваща Националните стандарти за  поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/ и Законоустановените изисквания за управление /ЗИУ/.

Ивона Новакова - гл. експерт в ТОО - Кюстендил запозна аудиторията с интервенциите под формата на преки плащания – ОПДУ, ДППДУ и др., Новата зелена архитектура  - Еко схемите, Обвързаното с производството подпомагане на доходите и Преходна национална помощ.

През втората част на информационната среща мл. експерт Григор Велинов осведоми присъстващите за възможностите за финансиране, свързани със задълженията в областта на околната среда и климата и задължения в областта на управлението – Биологично растениевъдство, Биологично пчеларство, Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатичните условия чрез практики за интегрирано производство и пр.

Светослава Йорданова – мл. експерт в ТОО – Кюстендил представи на срещата Интервенции за развитие на селските райони в периода 2023-2027 г., т.ч.: Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, Подпомагане на много малки земеделски стопанства, Инвестиционни интервенции и др.

По време на информационната среща участниците задаваха въпроси във връзка с документите, които се изискват при доказване на реализацията при участие по интервенциите за обвързаното с производство подпомагане на доходите. Дискутираха се и въпроси свързани с изискванията на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, в т.ч. и поддържане на минимална почвена покривка на обработваемите площи с цел предотвратяване на ерозионните процеси. 

Гл. експерт Ивона Новакова запозна присъстващите с проекто - наредбите по подмерки 22.1 и 22.2 относно извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от  руското нашествие в Украйна.

otzvuk-1
otzvuk-2
otzvuk-3