На 24 февруари 2023 година  в Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил. Интересът към мероприятието беше голям. Присъстваха над 80 участника – земеделски стопани - предимно овощари и пчелари, както и представители на браншови организации и представители на държавни структури – ОДБХ, ОСЗ и ДФЗ от област Кюстендил.
На събитието ст. експерт Румяна Георгиева от ТОО на НССЗ представи информация за т.нар. „условност“, включваща Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/ и Законоустановените изисквания за управление /ЗИУ/.
Ивона Новакова - гл. експерт в ТОО - Кюстендил запозна аудиторията с интервенциите под формата на преки плащания – ОПДУ, ДППДУ и др., Новата зелена архитектура - Еко схемите, Обвързаното с производството подпомагане на доходите и Преходна национална помощ.
През втората част на информационната среща мл. експерт Григор Велинов осведоми присъстващите за възможностите за финансиране, свързани със задълженията в областта на околната среда и климата и задължения в областта на управлението – Биологично растениевъдство, Биологично пчеларство, Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатичните условия чрез практики за интегрирано производство и пр.
Светослава Йорданова – мл. експерт в ТОО – Кюстендил представи на срещата Интервенции за развитие на селските райони в периода 2023-2027 г., т.ч.: Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, Подпомагане на много малки земеделски стопанства, Инвестиционни интервенции и др.
По време на информационната среща участниците задаваха въпроси във връзка с документите, които се изискват при доказване на реализацията при участие по интервенциите за обвързаното с производство подпомагане на доходите. Дискутираха се и въпроси свързани с изискванията на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, в т.ч. и поддържане на минимална почвена покривка на обработваемите площи с цел предотвратяване на ерозионните процеси.
Гл. експерт Ивона Новакова запозна присъстващите с проекто - наредбите по подмерки 22.1 и 22.2 относно извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна.

 

 

sresta-1
sresta-2
sresta-3

 

 

На 23 февруари 2023 година в Дом на техниката - Кюстендил се проведе работна среща по Проект: BG16M1OP002-3.0006-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър "Бъдещи перспективи".
Организатор на срещата е Регионална дирекция по горите - Кюстендил.

pespektivi-1
pespektivi-2
pespektivi-3
pespektivi-4
pespektivi-5
pespektivi-6

На 24 февруари 2023 година (петък) от 10.00 часа в Дом на наука и техниката - Кюстендил, бул. "Македония"2 ще се проведе Информационна среща на тема: "Взможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделските и селските райони за периода 2023 - 2027 година. Организатор е Национална служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Кюстендил.
Заповядайте.
Предлагаме Ви Поканата и Програмата на срещата

 

На 21 декември 2022 година се проведе заседание на Управителния съвет на  Териториалната организация  на НТС - Кюстендил.
Особено вълнуващо бе връчването на "Златна значка на ФНТС" за инж. Александър Христов - за личен принос и заслуги в дейността на Федерацията на НТС
Александър Христов е свързан повече от 50 години с дейността на Териториалната организация на НТС - Кюстендил и наградата е напълно заслужена
Честита награда!
Членовете на Управителния съвет на ТО на НТС пожелаваме на Христов дълъг живот и все така да бъде активен сътрудник на ТО на НТС - Кюстендил

gramota-2
gramota-3
gramota-4

 

На 15.12.2022 г. се проведе информационно-обучителен семинар на тема „Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци“. Семинарът бе организиран от Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил и Аграрен университет - Пловдив.
Предоставяме Ви информация за провеждането на семинара.